Amnestie

Stichting Steunfonds Amnestie

anbi_logo.gif

De stichting Steunfonds Amnestie is door de Belastingdienst erkend als  algemeen nut beogende instelling (ANBI), sinds 01-01-2008. Een schenking aan deze stichting is aftrekbaar van de inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).

Wie het Steunfonds testamentair wil gedenken, wordt aanbevolen gebruik te maken van de volgende formulering:‘Ik legateer aan de Stichting Steunfonds Amnestie, gevestigd te Middelburg de som van €……… vrij van rechten en kosten’.

Naam        Stichting Steunfonds Amnestie   
RSIN 809193553
Adres  
Correspondentieadres Postbus 508, 2400 AM Alphen aan de Rijn
Telefoon  
KvK-nummer 41046802

Bestuurssamenstelling

Voorzitter  vacant
Secretaris M. Hillekens
Penningmeester  N.Sleeuwenhoek

                                           

Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling Zie beleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten De stichting heeft geen activiteiten
Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Staat van baten en lasten 2012 en Toelichting

Verslag activiteiten Zie beleidsplan

 

Beleidsplan          

1. Doelstelling van het Steunfonds Amnestie
Het beheren en exploiteren van een fonds ter ondersteuning van onderzoek en toepassing van de Moermantherapie en verder al die activiteiten, die bijdragen tot verspreiding van de kennis en toepassing van de Moermantherapie en voedingswijze, curatief en preventief, aansluitend bij de uitgangspunten van de integrale geneeskunde.

2. Fondsenwerving door het Steunfonds
Het Steunfonds tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen.
Dit middels informatie over het Steunfonds Amnestie in blad Uitzicht van de vereniging MMV en op de site MMV.nl, inclusief een handreiking hoe te handelen.

3. Beheer van het vermogen
Het beleggen en herbeleggen van de gelden en waardepapieren en de revenuen daarvan.
De wijze van beleggen vind plaats op een conservatieve wijze.

4. Besteding van het vermogen
Het doen van uitkeringen en/of het verstrekken van leningen aan personen en/of  instellingen werkzaam op het gebied van het onderzoek en de toepassing van de Moermantherapie, geëntameerd door de MMV.
Het ondersteunen van de visie besloten in de Moermantherapie en uitgedragen door de MMV, te noemen het uitgeven en verspreiden van circulaires, foldermateriaal, boeken.
Daarnaast het steunen van de ontwikkeling en het onderhouden van een in overwegende mate vrij toegankelijke MMV-webportal, ten algemene nutte en de structurering van daarmee verbonden multimedia vormen, inclusief het opbouwen en actueel houden van een kennisbibliotheek.
Het steunen van de opbouw en het in standhouden van trainings- en opleidings-syllabi rond de Moermantherapie, zoals uitgedragen door de MMV, voor artsen, therapeuten, ambassadeurs en buddy’s.

 

oktober 2013

Voorzitter                                                                                Secretaris

vacant                                                                                     M. Hillekens