Anbi

anbi_logo.gif

Naam    MMV Natuurlijke kankerpreventie en ondersteunende therapieën
RSIN  005764816
Contactgegevens: 

Centraal Bureau MMV

Hagenweg 3c,

4131LX Vianen

0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur)

KvK Arnhem: 40119250

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: M. Hillekens
Secretaris:  
Penningmeester: N. Sleeuwenhoek
Lid:

J.W.J. Meijerink

Lid: M. Spitse
 

 

 

 

 

Beloningsbeleid  Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling  zie beleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financieel jaaroverzicht 2017

Jaarverslag 2016 staat van baten en lasten

Jaarverslag 2016 balans

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013 

Jaarverslag secretaris 2012  

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2013

Balans MMV per 31-12-2012
Staat van baten en lasten en Toelichting 

 

Beleidsplan

1. Doelstelling van de MMV
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het welzijn en behartigen van de belangen van kankerpatiënten en chronisch zieken, die met ondersteunende niet-toxische therapieën worden behandeld, waaronder de Moermantherapie.
De MMV ondersteunt de verspreiding van de kennis van natuurlijke vormen van kanker-preventie en ondersteunende therapieën en het wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en gebruik van deze natuurlijke methoden.

2. De ontwikkelactiviteiten
De vereniging ontwikkelt een breed pallet aan projecten en initiatieven,  die voortbouwen op de bestaande structuur van activiteiten en informatievoorziening.  Daarnaast zorgen bedoelde projecten en initiatieven voor een revitalisering en restyling; anderzijds monden ze uit in vernieuwing en uitbreiding van de diensten en producten.
Deze investeringsactiviteiten zijn mogelijk door de financiële inzet van het eigen vermogen en een substantiële bijdrage uit het Steunfonds Amnestie. Doel is een vitale levenskrachtige MMV, die opnieuw een solide financieel evenwicht vindt tussen uitgaven en exploitatie-inkomsten, lidmaatschapsgelden, donaties en schenkingen.
In strategische termen resulteert voorgaande in een sterk gegroeide organisatie in ledenaantal en donateurs, met op sleutelposities professionele krachten, die onze vrijwilligers met raad en daad ondersteunen en de output en zichtbaarheid van de MMV in het veld van de integratieve gezondheidszorg sterk vergroten.

3. Projecten en initiatieven
Organisatie structuur
Een organisatie-organogram is ontwikkeld die de verdeling van taken en bevoegdheden inzichtelijk maakt en de verschillende geledingen tot hun recht laat komen.
In het organogram  is een viertal raden opgenomen, een Medische Advies Raad, de Leden Advies Raad, een Media Raad en de Kookcommissie. Een proces van kristallisatie van taken en bevoegdheden is gaande.
Moermanacademie (Mma)
De academie ontwikkelt en biedt aan syllabi voor verscheidene doelgroepen, te weten artsen, therapeute, diëtisten en daarnaast voor de ambassadeurs, buddy’s, telefonisten en kookdocenten.
Het ontwikkelen en onderhouden van een voedingsmiddelenlijst, gevuld met gedocumenteerde informatie, is een tweede aandachtsveld.
Tenslotte is de Mma animator en intermediair van wetenschappelijk onderzoek.
Projecten
Een scala van producten en projecten  is gereed of opgepakt, te noemen een voedingswijzer, kookboek, power-points voor artsen en geïnteresseerden en een elevator pitch MMV.
Vervolgens is initieel opgeleverd een geheel vernieuwde website, die zich moet ontwikkelen tot een interactief webportal, als activator naar leden en informatiezoekenden.
Het blad Uitzicht is volledig gerestyled naar een moderne eigentijdse vormgeving en inhoud.

 

voorzitter                                                                                 secretaris

 

D.K. Schut                                                                              J.D. Klumpenaar

 

december 2013